Strona główna
O szkole
Klasy
Historia szkoły
Patron
Nasze sukcesy
Olimpiady i konkursy
Osiągnięcia sportowe
Rekrutacja
Internat
Liceum
Kadra
Psycholog szkolny
Wychowawca świetlicy
Dyrekcja
Nauczyciele
Baza szkoły
Baza szkoły
Dokumenty szkolne
Klauzula RODO
Punktowy system oceny z zachowania
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Dodatkowe dni wolne
Kalendarz roku szkolnego
Plan uroczystości szkolnych
Dokumenty do pobrania
Statut szkoły
Z życia szkoły
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Matura
Serwis maturalny
Konsultacje dla maturzystów
Dla uczniów
Koło strzeleckie
Materiały na lekcje
Gazetka szkolna
KOŁO ENTOMOLOGICZNE
Klub Sportowy "Lelewel"
Biblioteka szkolna
Wykaz podręczników do Liceum
Zajęcia pozalekcyjne
Plan lekcji
Samorząd uczniowski
Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Dla rodziców
Skład Rady Rodziców
Harmonogram zebrań z rodzicami
Klasy mundurowe
Informacje ogólne
Regulamin klas mundurowych
Z życia mundurówek
Gimnazjum
O gimnazjum
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Z życia gimnazjum
Projekty
Projekt Es weihnachtet
Mobilność drogą do sukcesu
,,PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ”
Kulinarna podróż po Niemczech
Praktyczna Przyroda
Boisko "ORLIK 2012"
Harmonogram zajęć na ORLIKU
Regulamin korzystania z boisk sportowych
Absolwenci
Publikacja jubileuszowa
Zjazd absolwentów 2011
Zjazd Absolwentów
Lista Absolwentów
Zjazd 2016
Galerie
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
do 2007
Kontakt

Losowa galeria


Dzień Liczby Pi

Regulamin korzystania z boisk sportowych

Regulamin korzystania z kompleksowych boisk sportowych 
„Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie

 

1.      Boisko jest miejscem przeznaczonym do zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych, zajęć rekreacyjno – sportowych i imprez kulturalno – rozrywkowych.
2.      Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie.
3.      Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zgłoszeniu się do Animatora sportu oraz zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
4.      Boiska są czynne według miesięcznego harmonogramu, podawanego do publicznej wiadomości do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny.
5.      Harmonogram zajęć, o którym mowa w ust. 4 ustala Animator Sportu.
6.      Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć, informując zainteresowanych z tygodniowym wyprzedzeniem.
7.      Urządzenia i sprzęt sportowy będący wyposażeniem boiska należy użytkować zgodnie
z jego funkcją i przeznaczeniem.
8.      Sprzęt sportowy (słupki i siatki do piłki siatkowej oraz drobny sprzęt sportowy) wydaje Animator Sportu. Korzystający po skończonych zajęciach zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt Animatorowi Sportu.
9.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na plastikowych i metalowych korkach oraz kolców;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu w obrębie zespołu boisk,
g) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
j) wprowadzania zwierząt,
k) korzystania z boisk bez zgody Animatora Sportu.
10. Osoby niepełnoletnie (dzieci i młodzież szkolna) mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie
w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny.
11.  Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.
12. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
13. Każdy wypadek należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
14.  Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest zobowiązany powiadomić Animatora Sportu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
15. Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie oraz Animator Sportu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników. Jednocześnie korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego Animatorowi Sportu.
16. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
17. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Animator Sportu.
18. Zespół Szkół Nr 1 w Żelechowie oraz Animator Sportu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez użytkowników.
19. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego
z wytycznymi w ust. 10 podejmuje Animator Sportu, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie
z obiektu;
c) nakazać opuszczenie terenu boisk.
20. Korzystających z kompleksu boisk sportowych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.
 
21. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska ponoszą odpowiedzialność prawną ( w przypadku nieletnich opiekunowie prawni). Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi korzystający z boiska.
 
22. Korzystający z boiska zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie boiska. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno administracyjnej.
 
23. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
a w szczególności poleceń pracowników szkoły i Administratora boiska.
 
24. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie
w drodze postępowania karno – administracyjnego. Również podlegać będzie zakazowi dalszych wstępów na boiska.
 
Podstawa prawna.
§ 31 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.12. 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).
Niestosowanie się do niniejszego regulaminu będzie rozpatrywane w drodze postępowania karno administracyjnego ( art. 516, 1 i 2 KW, art. 54 KW).

Licznik odwiedzin

Dziś jesteś 217 gościem na stronie.

Wszystkich odsłon strony było 1506067.

Statystyki

LIBRUS

dziennik
logo_fres

Filmy o szkole

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Wyszukiwarka

Przydatne linki