OFERTA EDUKACYJNA

Kadeci klasy policyjno-wojskowej                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadeci klasy pożarniczej                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa I c

z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie rozszerzenie programu nauczania o „Zadania policji i wojska”

 

Klasa I b

z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, chemia i biologia rozszerzenie programu nauczania o „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego”
 

 

INNOWACJA   PEDAGOGICZNA.

 


W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania zatrudnienia w służbach mundurowych takich jak: policja, wojsko, straż pożarna. W związku z tym powstał pomysł, aby w naszej szkole zaproponować uczniom kierunki kształcenia, w których mieli by możliwość poznania specyfiki pracy w tych formacjach. Myśląc o innowacji przeprowadziliśmy sondażową ankietę wśród uczniów już uczących się w naszej szkole, w której wypowiedzieli się na temat atrakcyjności proponowanych przez nas klas z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi: ogólnopolicyjnego, ogólnowojskowego i pożarniczego. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że znaczna część młodzieży naszej szkoły – mając taką możliwość podjęłaby naukę na tych kierunkach.

 

         Kolejnym krokiem było dla nas przeprowadzenie podobnych sondaży wśród uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żelechowie oraz w naszym Publicznym Gimnazjum Powiatowym. Dużą część gimnazjalistów uznała proponowane klasy z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi za bardzo atrakcyjne. Motywując swój wybór, uczniowie w pierwszej kolejności wskazywali na ciekawą problematykę kształcenia w zakresie proponowanych przedmiotów. Drugim wskazywanym czynnikiem decydującym o takim wyborze były perspektywy zatrudnienia w zawodach: policjanta, żołnierza zawodowego i strażaka – po zdaniu matury i skończeniu szkół resortowych. Wielu ankietowanych wskazywało też na stale wzrastający prestiż służb mundurowych, jako motywację do kształcenia się w   klasach z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi.

 

        Biorąc pod uwagę takie zapotrzebowanie dyrektor szkoły podjęła decyzję
 o rozszerzeniu oferty edukacyjnej.

 

1.   Od 1 września 2008 r. wprowadzono innowacje pedagogiczne polegające
na wprowadzeniu w dwóch klasach dodatkowych przedmiotów:
- w klasie policyjno-wojskowej   „ZADANIA POLICJI I WOJSKA”
- w klasie pożarniczej „WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO”

 

2.   Dodatkowe zajęcia prowadzone są w 3-letnim cyklu nauczania po dwie godziny tygodniowo.

 

3.   Rekrutacja do klas mundurowych na rok szk. 2008/2009 przebiegała bardzo dobrze.
Klasy te cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem uczniów.

 

4.   Szkoła nasza posiada odpowiednią bazę dydaktyczną Współpracujemy z Pułkiem Ochrony w Warszawie, z Wojskową Komendą Uzupełnień, z Komendą Powiatową Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji

    w Garwolinie. Nawiązaliśmy kontakty ze Szkołą Podoficerską i Wyższą Szkołą Oficerską Sił
    Powietrznych w Dęblinie, II Mazowiecką Brygadą Saperów w Kazuniu oraz Związkiem
    Oficerów Rezerwowy RP.

 

5.   Głównym celem realizowanym w klasach mundurowych jest:
- przygotowanie absolwentów do pracy w policji, wojsku i straży pożarnej;
- przygotowanie uczniów do egzaminów na uczelnie resortowe (głównie ze sprawności
  fizycznej);
- poznanie przez uczniów pracy policjanta, żołnierza zawodowego i strażaka;
- wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach
  wojskowych i cywilnych.

 

 

6.   Zajęcia W KLASACH MUNDUROWYCH  prowadzone są przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i zawodowych. W czasie zajęć stosowane są nowoczesne metody i techniki. Uczniowie biorą udział w różnorodnych imprezach, zawodach, konkursach.. Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej. W trakcie zajęć uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek wojskowych, policji, straży, wyższych uczelni na strzelnice bojową, biwaki i zajęcia terenowe.

 

7.   W szkole obowiązuje DZIEŃ MUNDUROWY, wtedy to uczniowie tych klas chodzą
w mundurach właściwych dla ich klasy. Umundurowanie jest strojem obowiązującym
i reprezentatywnym na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach.

 

8.   Klasy mundurowe pomagają i wspierają utrzymanie w szkole ładu i właściwego porządku poprzez pełnienie dyżurów na korytarzach, wokół szkoły, w czasie przebiegu uroczystości, wykonują prace użyteczne społecznie (np. udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy).

 

9.   Przyjęty w szkole REGULAMIN pozwala uczniom KLAS MUNDUROWYCH zdobywać kolejne stopnie awansu. Awansowanie odbywa się każdorazowo po klasyfikacji semestralnej
i rocznej.

            
Osiągnięcia w nauce i zachowaniu mają wpływ na możliwość awansu.

 

 

 

Wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości pełnić zaszczytną służbę w policji, wojsku lub straży pożarnej

zapraszamy do naszej szkoły.

 

TU  SIĘ  SPRAWDZICIE  I  WIELE  SIĘ  NAUCZYCIE !

 


Z życia „mundurówek” w r.szk. 2008/2009

Ślubowanie klas pierwszych

Otrzęsiny – klasa pożarnicza.

Otrzęsiny klasa policyjno-wojskowa.

Zajęcia z samoobrony w terenie.

Z wizytą na strzelnicy bojowej w Cząstkowie

Dzień Edukacji Narodowej.

Prezentacja musztry.

Goście z II Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu.

Nadanie awansów.

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Akcja „JABŁKO – CYTRYNA”.

Z wizytą w Zawodowej Straży Pożarnej w Garwolinie

 

                                    C o     d a l e j !

                                Po ukończeniu nauki:

 

studiowanie na kierunkach cywilnych:

PRACA W:

studiowanie na kierunkach branżowych:

 

bezpieczeństwo pożarowe,

bezpieczeństwo cywilne,

bezpieczeństwo wewnętrzne,

samorząd terytorialny i polityka regionalna,

zarządzanie

WOJSKU

 

POLICJI

 

STRAŻY POŻARNEJ

jesteś przygotowany do egzaminów sprawnościowych

 

masz wiedzę umożliwiającą studiowanie

 

ZAPRASZAMY !