REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie

 

Podstawa prawna:
1. art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2021.0.1082);
2. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 2

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Rada Uczniów,
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum
3) Zastępca przewodniczącego Samorządu Liceum
4) Skarbnik Samorządu Liceum
5) organy wymienione w punktach 2, 3, 4 oraz protokolant Samorządu Liceum stanowią Zarząd Liceum
2. Kadencja Organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
3. Organami Samorządu Uczniowskiego wybieranymi w głosowaniu powszechnym są:
1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum,
2) Zastępca przewodniczącego Samorządu Liceum,
4. Wybory Przewodniczącego i Zastępcy Samorządu Uczniowskiego odbywają się zawsze na początku każdego nowego roku szkolnego.
5. Wybory odbywają się zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej.

§ 3

1. Organy Samorządu Uczniowskiego działają w oparciu o:
1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, opracowany przez Komisję Regulaminową i uchwalony przez ogół uczniów. Głosowanie nad Regulaminem odbywa się, jeżeli Komisja Regulaminowa zaproponuje wprowadzenie zmian na zebraniu Rady Uczniów. Regulamin wchodzi w życie, jeżeli w głosowaniu bierze ponad połowa uprawnionych. Decyzja zapada większością głosów.
2) roczny plan pracy, przyjmowany jest uchwałą Rady Uczniów na pierwszym zebraniu Rady Uczniów w październiku. Propozycje do planu mogą zgłaszać wszyscy członkowie Rady Uczniów.
2. Samorząd może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, m.in.: na temat osób proponowanych do stypendium, organizacji dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
3. Samorząd mobilizuje społeczność uczniowską do prawidłowego wypełniania obowiązku szkolnego.
4. Czuwa nad prawidłowym zachowaniem się uczniów w szkole, a szczególnie nad dbałością o pomieszczenia i sprzęt szkolny.

Rozdział 2
Zadania i kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
§ 4
Rada Uczniów

1. W skład Rady Uczniów wchodzą: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum, zastępca Przewodniczącego Samorządu Liceum, Skarbnik Samorządu Liceum i protokolant Samorządu Liceum. Przewodniczący i zastępcy Samorządów Klasowych (lub osoby wytypowane przez klasę w sytuacjach wyjątkowych, jednak nie więcej niż dwie osoby).
2. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy jej członków.
3. Rada Uczniów jest jedynym organem mogącym przygotować projekt lub projekty zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
1) Głosowanie nad regulaminem odbywa się w szkole i ma charakter powszechny (w głosowaniu bierze ogół uczniów).
2) Zarząd SU przeprowadza głosowanie a następnie podsumowuje wyniki i ogłasza uchwalenie lub odrzucenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub jego zmianę.
4. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektu uchwał.
5. W szczególnych sprawach na wniosek co najmniej 40% członków Rady i za aprobatą Przewodniczącego Samorządu Liceum może zostać przeprowadzone referendum wśród wszystkich uczniów szkoły. Przegłosowany wniosek o referendum zatwierdza Dyrektor Szkoły. Wyniki referendum są dla Samorządu wiążące.
6. Uchwały podjęte przez Radę Uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi przepisami.
7. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach i konferencjach Samorządu.
9. Spośród członków Rady Uczniów (lub na ich wniosek z ogółu uczniów) zostają powołani:
1) Skarbnik,
2) protokolant,
3) osoby prowadzące kronikę Samorządu,
4) osoba zamieszczająca informacje na stronie internetowej szkoły i mediach społecznościowych
5) osoby piszące do gazetki szkolnej (jeśli będzie wydawana)
10. W przypadku szczególnego naruszenia godności ucznia Liceum Ogólnokształcącego przewodniczący klas lub ich reprezentanci, mogą zostać dyscyplinarnie wykluczeni z Rady Uczniów na czas określony bądź nieokreślony przez Radę Uczniów.

§ 5
Przewodniczący i Zastępca

1. Przewodniczący Samorządu Liceum jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Liceum należy:
1) kierowanie pracą Samorządu,
2) reprezentowanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego na zewnątrz,
3) współpraca z dyrekcją i nauczycielami,
4) przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole,
5) zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
4. Przewodniczący decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały w przypadku, gdy Rada Uczniów nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw.
5. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok i może ubiegać się i reelekcję.
6. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
7. Zastępca przewodniczącego Samorządu Liceum wybierany jest spośród uczniów liceum. Zastępcą Przewodniczącego Liceum zostaje osoba, która uzyskała drugie miejsce w wyniku głosowania na przewodniczącego.
8. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego, nie mogąc poddać się dymisji do końca kadencji Samorządu.
9. Rada Uczniów w związku z sytuacją określoną w ustępie 8. może ogłosić wybory uzupełniające na Przewodniczącego pod warunkiem, że do końca kadencji nie pozostało mniej niż sześć miesięcy.
10. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się w terminie trzech tygodni na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.

§ 6
Skarbnik

1. Skarbnik Samorządu jest osobą odpowiedzialną za zadania finansowe powierzone mu przez Samorząd Uczniowski.
2. Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, poprzez kontrolowanie wydatków Samorządu.
3. Skarbnik Samorządu jest powoływany przez Radę Uczniów na jednoroczną kadencję.
4. Do wydawania dyspozycji Skarbnikowi jest upoważniony Przewodniczący Samorządu.
5. Skarbnik prowadzi teczkę rozliczeń finansowych, która zawiera:
1) Rachunki dokonywanych zakupów,
2) Dowody wpłat potwierdzone przez Przewodniczącego lub Opiekuna Samorządu.
6. Przewodniczący bądź każda inna osoba uprawniona przez Samorząd Uczniowski do pobrania funduszy od Skarbnika Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązana do rozliczania się odpowiednimi dokumentami w terminie dziesięciu dni.
7. Ubiegłoroczny Skarbnik Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek do końca września każdego roku rozliczyć się z powierzonych mu funduszy Samorządu przed Radą Uczniów.
8. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
9. Skarbnik może zostać odwołany przez Radę Uczniów w przypadku, gdy nie wywiązuje się z obowiązków i jeśli wniosek w tej sprawie złoży 40% członków Rady Uczniów. Przegłosowanie wniosku odbywa się w czasie zebrania Rady Samorządu.

§ 7
Posiedzenia Rady Uczniów

1. Posiedzenia Rady Uczniów, zwoływane przez Przewodniczącego Samorządu w porozumieniu z Opiekunem, odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
3. Przewodniczący Samorządu, Zastępca lub Skarbnik, w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań Rady Uczniów podczas przerw.
4. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego, Członków Rady Uczniów, w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania Rady Uczniów w czasie zajęć lekcyjnych.
5. Zebrania Rady Uczniów są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być udostępniane Dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców.
6. W zebraniach Rady Uczniów może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły.
7. W zebraniach Rady Uczniów mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 3
§ 8
Opiekun Samorządu

1. Opiekun jest wybierany w każdym roku szkolnym we wrześniu przez Radę Uczniów zwykłą większością głosów.
2. Kandydatami są wszyscy nauczyciele szkoły zatrudnieni na co najmniej pół etatu, a Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela jest ich podstawowym miejscem pracy oraz którzy nie uzyskali od Dyrektora szkoły wcześniejszego zwolnienia z możliwości kandydowania.
2. Funkcję Opiekuna Samorządu Uczniowskiego powierza Dyrektor Szkoły, wybranemu przez uczniów nauczycielowi.
3. Opiekun Samorządu sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy Samorządu oraz służy radą w przedsięwzięciach Samorządu.
4. Kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych.
5. Opiekun jest łącznikiem pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim.
6. W imieniu Dyrektora nadzoruje zgodność działalności Samorządu Uczniowskiego z prawem oświatowym.
7. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w związku z działalnością w Samorządzie.
8. Opiekun może z uzasadnionych przyczyn podać się do dymisji.
9. Opiekun Samorządu może zostać odwołany, jeśli Rada Uczniów większością głosów przegłosuje wniosek (złożony przynajmniej przez 40% członków Rady) o jego odwołanie. Wówczas Opiekunem zostaje nauczyciel, który w głosowaniu uzyskał drugie miejsce.

Rozdział 4
Organizacja wyborów.
§ 9
Ordynacja wyborcza

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły.
2. Wybory mają charakter bezpośredni i przebiegają w głosowaniu tajnym. Każdemu uczniowi przysługuje taka sama liczba głosów.
3. Ogół uczniów liceum wybiera w głosowaniu powszechnym Przewodniczącego i Zastępcę Samorządu Uczniowskiego Liceum.
4. Kandydować na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Liceum może każdy uczeń z klasy drugiej i trzeciej.
1) Kandydowanie może odbywać się indywidualnie lub w tzw. bloku tzn. na przewodniczącego i zastępcę łącznie.
5. Kandydata na to stanowisko może zgłosić klasa, jeśli wyrazi on na to zgodę lub zgłasza się indywidualnie.
6. Kandydaci zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji wyborczej.
7. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
8. Kandydat jest zobowiązany do wyznaczonego przez Radę Uczniów, terminu przedstawić swój program wyborczy.
9. Od momentu zgłoszenia kandydatury potencjalny kandydat może prowadzić kampanię wyborczą.
10. Kandydat na stanowisko Przewodniczącego Samorządu musi spełniać następujące warunki:
1) musi być osobą odpowiedzialną i zorganizowaną,
2) potrafi pogodzić naukę z prowadzeniem pracy Samorządu Uczniowskiego,
3) powinien umieć współpracować w grupie,
4) powinna cechować go wysoka kultura osobista.
11. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok, jednakże praca tego Zarządu trwa do 30 września następnego roku.
12. Z dniem 1 października następnego roku szkolnego rozpoczyna się kadencja kolejnego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
§ 10
Termin wyborów.
Kompetencje Komisji

1. Wybory odbywają się do końca trzeciego tygodnia września. Ich datę każdorazowo określa Rada Uczniów na pierwszym zebraniu.
2. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej czuwa Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli dotychczasowego Zarządu Liceum z wyłączeniem osób kandydujących w wyborach.
3. Przewodniczącymi Komisji Wyborczej są Przewodniczący ustępującego Samorządu Liceum z zastrzeżeniem jak wyżej.
3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów.
4. Członkowie Komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.
5. Komisja Wyborcza powołana jest na zebraniu Rady Uczniów i kończy swą działalność z dniem ogłoszenia wyników.

§ 11
Kampania wyborcza

1. Na tydzień przed wyborami rozpoczyna się kampania przedwyborcza.
2. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady "fair play"; nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami. Wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata a nie przeciw innemu kandydatowi. Za kampanię poszczególnych kandydatów są odpowiedzialni oni sami i ich komitety wyborcze.
3. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się:
1) rozdawanie ulotek,
2) wywieszanie plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach,
3) wywieszanie plakatów w pracowniach za zgodą opiekuna pracowni,
4) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy.
4. Kandydat w czasie spotkań może korzystać z pracowni za zgodą opiekuna pracowni.
5. W dniu wyborów nie można prowadzić żadnej kampanii.
6. Kandydaci i ich komitety są zobowiązani po zakończeniu wyborów do usunięcia z terenu szkoły materiałów promocyjnych w terminie 7 dni od dnia wyborów.
7. Za każde przekroczenie zasad kampanii wiążące się ze stratami materialnymi odpowiadają winni wyrządzonych szkód.

§ 12
Przebieg wyborów

1. Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia w godzinach ustalonych według harmonogramu.
2.Uczniowie głosują w wyznaczonym miejscu - lokalu wyborczym. W lokalu znajduje się zabezpieczona urna.
3. Komisja wyborcza jest odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania, list z nazwiskami osób uprawnionych do głosowania oraz urny.
4. Nazwiska kandydatów na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat.
5. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania.
6. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.
7. Wyborca stawia X przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata/bloku kandydatów.
8. Uczniowie zgłaszają się na wybory z dokumentem tożsamości.
9. Głos jest nieważny, gdy na karcie postawiono więcej niż jeden X, nie postawiono żadnego lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza).
§ 13
Ogłoszenie wyników

1. Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do liczenia głosów.
2. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki wyborów jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego,
a oryginał otrzymuje Dyrektor Szkoły.
3. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzyma największą ilość głosów. Osoba, która uzyska kolejny wynik zostaje Zastępcą.
1) W sytuacji kandydowania blokami Przewodniczącym i jego Zastępcą zostaje ten blok, który uzyskał większą liczbę głosów.
4. Jeżeli ze względu na równą ilość głosów przydzielonych kandydatom nie będzie można przyznać stanowiska, to Rada Uczniów podejmuje ostateczną decyzję.
5. Przewodniczący i Zastępcy rozpoczynają kadencję podczas zebrania Rady Uczniów, które zwołują ustępujący Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Liceum.
6. Zebranie powinno się odbyć na drugi dzień po ogłoszeniu wyników.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 14

1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021r.