Załącznik Nr 1

do Zarządzenia  …/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

Joachima Lelewela w  Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie
w stanie zagrożenia epidemicznego.

Organizacji zajęć w formie stacjonarnej.
  

I. Informacje wstępne

 

 1. Procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID – 19 opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Warunki lokalowe jakimi dysponuje szkoła pozwalają na bezpieczne przebywanie w niej uczniów i pracę w trybie jednozmianowym.
 3. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Na tablicy ogłoszeń, drzwiach wejściowych i stronie szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 5. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 6. Przy wejściu do budynku, wszyscy obligatoryjnie dezynfekują ręce.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz w wejściach znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 8. Pracownicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie szkoły powinny zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min 1,5m.
 9. Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 10. Pomiar temperatury powinien być dokonywany termometrem bezdotykowym pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.

 • - jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • - jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
 1. Pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia  termometrem bezdotykowym
 2. Obowiązkiem rodzica/opiekuna  jest zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i ze szkoły.
 3. W budynku szkoły ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 4. Rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie,  że wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeśli zajdzie taka konieczność (niepokojące objawy). Załącznik nr 1 do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.
 5. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą  (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji.
 6. Po wejściu na teren placówki jednorazową maseczkę ochronną uczeń wyrzuca do specjalnie wyznaczonego pojemnika, maseczkę wielokrotnego użytku przechowuje w zamkniętym woreczku foliowym, w który powinien być zaopatrzony przez rodziców/opiekunów.

 II. Organizacja zajęć lekcyjnych.

 1. Zajęcia lekcyjne z nauczycielami odbywać się będą według planu lekcji.
 2. Uczeń przychodzi do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 1. Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele poruszają się w przyłbicach lub maseczkach. W klasach po zajęciu miejsc można zdjąć przyłbice/maseczki.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia ucznia, szkoła zastrzega sobie prawo do jego odizolowania w sali izolacji i powiadomienia rodziców oraz odpowiednich służb. O ewentualnych objawach związanych np. z alergią uczeń musi poinformować wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.
 1. Po wejściu na teren szkoły uczeń myje lub dezynfekuje ręce i udaje się do wyznaczonej sali. Szczegółowy przydział sal jest zawarty w planie lekcji (dziennik elektroniczny, tablica ogłoszeń)
 1. a) Uczniowie klas 1a, 1b wchodzą wejściem od parkingu pracowników szkoły, przy sekretariacie. Ich lekcje odbywają się głównie w salach 5, 10 i 11.
 2. b) Uczniowie klas 2c i 2d wchodzą wejściem od boiska Orlik, bezpośrednio do swojej szatni. Zajęcia odbywają się głównie w salach 24, 25, 26 i 27.
 3. c) Uczniowie klas 2a, 2b wchodzą wejściem od parkingu. Lekcje odbywają się głównie w salach 40, 41, 42.
 4. d) Uczniowie klas 3a, 3b wchodzą wejściem od parkingu uczniowskiego do szatni nr 2. Lekcje odbywają się głównie w salach 36, 37 i 39.
 1. W klasie uczeń zajmuje zawsze to samo przydzielone przez nauczyciela miejsce. Ławka bezpośrednio przy biurku nauczyciela powinna być pusta. Jeżeli liczba uczniów w pracowni przekracza możliwość swobodnego rozmieszczenia, dopuszcza się zajęcie również tej ławki.
 2. Uczniowie w miarę możliwości zajmują oddzielne ławki lub siadają z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 3. Podczas zajęć uczeń korzysta z  własnego zestawu podręczników i przyborów szkolnych bez możliwości wzajemnego pożyczania.
 4. Korzystanie z pomocy dydaktycznych (słowniki,….) pisanie przez ucznia/nauczyciela  na tablicy, korzystanie z tablicy interaktywnej wymaga dezynfekcji rak przed i po czynności.
 5. Przygotowane przez nauczyciela materiały, przekazywane sprawdziany itp. powinny być podawane po uprzedniej dezynfekcji rąk lub jednorazowych rękawiczkach.
 6. Po zajęciach opuszcza klasę w kolejności wskazanej przez.
 7. Po zakończeniu zajęć w danej pracowni sala ,o ile zmienia się zespół uczniów, który ma mieć w niej lekcje, jest dezynfekowana. Jeżeli grupa uczniów się nie zmienia, dezynfekowane jest tylko biurko nauczyciela.
 8. Nauczyciel może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.
 9. Nauczyciele i uczniowie przestrzegają zasad korzystania z boiska szkolnego i innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
 10. Po powrocie do szkoły nauczyciel pilnuje, aby uczniowie zdezynfekowali dokładnie ręce i wrócili do sali z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 11. Podczas pobytu w szkole zabronione jest przebywanie w skupiskach uczniów na korytarzu, w toaletach czy innych wspólnych pomieszczeniach.
 1. Na przerwach uczniowie w miarę możliwości przebywają na świeżym powietrzu lub na części korytarza przylegających do ich sal lekcyjnych. Zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
 2. Uczniowie przebywają na przerwie w wyznaczonym przez dyrektora szkoły sektorze. Przemieszczają się w inne rejony w przypadku niezbędnej konieczności (biblioteka, sala gimnastyczna, …)
 3. Zalecane jest stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa na przerwach, przy poruszaniu się po terenie szkoły.
 4. Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem w jeden dzień; w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
 1. W czasie pobytu na terenie szkoły uczeń może skorzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami.
 2. W przypadku podejrzenia zarażenia się wirusem stosuje się procedury opisane
  w Rozdziale V

 

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu/wyjściu do budynku szkoły obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące/wychodzące.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i uczniów, w szczególności po przyjściu do szkoły,  po  skorzystaniu z toalety i w trakcie zajęć w razie potrzeby.
 3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły utrzymują dystans społeczny  między sobą min. 1,5 m.  
 4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 6. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności uczniów w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
 7. Wietrzenie sal, w których przeprowadzane są zajęcia odbywa się przynajmniej raz na godzinę.
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbice.
 9. Wszystkie pomieszczenia  sanitarno-higieniczne zaopatrzone są w mydło, ręczniki papierowe oraz  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 10. Toalety dezynfekuje się systematycznie, po każdej przerwie.
 11. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.

IV. Rodzice, opiekunowie prawni

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami dotyczącymi organizacji zajęć szkolnych. Dostępne w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły. Zapoznanie się z procedurami dotyczy obojga rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ucznia w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów termometrem bezdotykowym przez pielęgniarkę szkolną lub wyznaczonych pracowników szkoły.
 3. Rodzice zobligowani są w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących  stanu zdrowia dziecka, do  nieprzysyłania dziecka do szkoły.

 

V. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem

 1. Pracownicy, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i powiadamiają o tym fakcie pracodawcę. Ponadto są zobowiązani skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Należy śledzić bieżące informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika w czasie pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu i zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia, przemieszcza się do sali izolacji. Pracownik kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maseczkę i rękawiczki zostaje odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki.
 5.  Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując min. 2 m odległości.
 6. Nauczyciel, pracownik szkoły zawiadamia Dyrektora lub osobę zastępującą dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor, osoba zastępująca dyrektora lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 8. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik, uczeń z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Należy ustalić  listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

VI. Zalecenia do pracy szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego (strefa żółta/czerwona) dyrektor za zgodą organu prowadzącego i przy pozytywnej opinii powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej może ograniczyć czas pracy szkoły oraz przejść na system pracy zdalnej lub mieszany z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego.
 2. Przy wprowadzonym systemie pracy mieszanym należy liczbę uczniów na zajęciach w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali, ustalić tak aby był zachowany minimalny (1,5m) bezpieczny dystans między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem.
 3. Po ogłoszeniu strefy żółtej, pracownicy szkoły, nauczyciele, uczniowie (w obecności nauczyciela), przed rozpoczęciem pracy/nauki dokonują pomiaru temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego. Wskazanie powyżej 38oC obliguje do zastosowania procedury opisane w Rozdziale V.
 4. Termometry umieszczone są w gabinecie pielęgniarki i w sali izolacji.
 5. Po przejściu na system pracy zdalnej nauczyciele prowadzą zajęcia „tablicowe” ze szkoły, korzystając indywidualnie z pracowni szkolnych. Zajęcia są transmitowane online, mogą odbywać się według odrębnego harmonogramu.
 6. Do szkoły będą wpuszczane osoby „trzecie” tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie.
 2. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na terenie naszego kraju.
 3. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi przez e - dziennik.