Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr …/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Joachima Lelewela w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

P R O C E D U R A

zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
 BIBLIOTEKI   SZKOLNEJ

w trakcie epidemii COVID-19

§ 1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki szkolnej, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, uczniów, pracowników szkoły oraz inne osoby współpracujące lub przebywające na terenie biblioteki.

 

§ 2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników.
 5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

§ 3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników biblioteki szkolnej.

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest dla użytkowników biblioteki przy wejściu do budynku szkoły
 2. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 3. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 4. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać jeden czytelnik, pozostali oczekują na wejście do biblioteki w świetlicy szkolnej zachowując ogólne zasady bezpieczeństwa, w tym maseczki, rękawiczki  i dystans społeczny.
 5. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 6. Nie ma możliwości korzystania z czytelni, pracowni komputerowej, usług ksero, które są nieczynne do odwołania.
 7. Zaleca się bibliotekarzowi jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

§ 4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników
oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych,
 2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych  przez nauczyciela bibliotekarza  stykającego się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.

§ 5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Harmonogram pracy biblioteki został dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły i jest  udostępniony na tablicy ogłoszeń i stronie szkoły.
 2. Przy wypożyczaniu zbiorów oraz zwrocie wypożyczonych zbiorów czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 3. Przeglądając zasoby biblioteczne zobowiązany jest do założenia rękawiczek.
 4. Ostatni użytkownik może wejść do biblioteki 15 minut przed zamknięciem pracy biblioteki

 

§ 6

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy bibliotekarzem, a  innymi osobami korzystającymi z biblioteki.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do pudła lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
 4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

 

§ 7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia
u osoby zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Bibliotekarz zgłasza incydent do Dyrektora szkoły, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz uczniów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach biblioteki i budynku szkoły, w których przebywał pracownik/uczeń i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczeń nie stosujący się do wytycznych określonych dla funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być ukarany zgodnie z przepisami prawa wewnątrzszkolnego.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora szkoły.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty zamieszczone na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.