1. Szkoła jest przygotowana do nauki w warunkach epidemii.
 2. Warunki lokalowe jakimi dysponuje szkoła pozwalają na bezpieczne przebywanie w niej uczniów i pracę w trybie jednozmianowym.
 3. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Uczeń, nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 6. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia zdającego, szkoła zastrzega sobie prawo do jego odizolowania w sali izolacji (sala nr 6) i powiadomienia rodziców oraz odpowiednich służb. O ewentualnych objawach związanych np. z alergią uczeń musi poinformować wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.
 7. Uczniowie klas 1a, 1b wchodzą wejściem od parkingu pracowników szkoły, przy sekretariacie, do szatni nr 1. Ich lekcje odbywają się głównie w salach 5, 10 i 11.
 8. Uczniowie klas 2c i 2d wchodzą wejściem od boiska Orlik, bezpośrednio do swojej szatni. Zajęcia odbywają się głównie w salach 24, 25, 26 i 27.
 9. Uczniowie klas 2a, 2b wchodzą wejściem od parkingu uczniowskiego do szatni nr 2. Lekcje odbywają się głównie w salach 40, 41, 42.
 10. Uczniowie klas 3a, 3b wchodzą wejściem od parkingu uczniowskiego do szatni nr 2. Lekcje odbywają się głównie w salach 36, 37 i 39.
 11. Po wejściu do szkoły wchodzący są zobowiązani do dezynfekcji rąk wg zamieszczonej obok płynu instrukcji.
 12. Rodzic/prawny opiekun, osoby trzecie powinni ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie obiektu. Po wejściu do szkoły muszą dokonać dezynfekcji rąk i założyć maseczkę ochronną.
 13. Na przerwach uczniowie w miarę możliwości przebywają na świeżym powietrzu lub na części korytarza przylegających do ich sal lekcyjnych. Zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
 14. Uczniowi nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 15. Uczniowie starają się korzystać wyłącznie ze swoich przyborów, podręczników.
 16. Zalecane jest stosowanie przez uczniów osłony ust i nosa na przerwach, przy poruszaniu się po terenie szkoły.
 17. Nie wolno opuszczać terenu szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych.
 18. Zajęcia wychowania fizycznego jak najdłużej organizowane będą na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.